Privacyverklaring

 1. Introductie

A. Wie zijn wij?

Find JOYs met maatschappelijke zetel te Gordelweg 16, 3600 Genk en ondernemingsnummer 0761.513.742 (hierna “Find JOYs”, “wij”, of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw gegevens (hierna: “uw gegevens”) steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) legt uit op welke wijze wij uw gegevens verwerken en wat uw rechten hierbij zijn. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

 • Via e-mail: joyce@findjoys.be
 • Via telefoon: +32 473449847

B. Wat wordt verstaan onder ‘gegevens verwerken’?

Het verwerken van uw gegevens omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van uw gegevens.

C. Op wie en wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing in de gevallen waarin Find JOYs verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat Find JOYs het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van uw gegevens bepaalt.

Concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de verwerking van gegevens van gebruikers (zowel kopers als verkopers) van onze webshop www.findjoys.be (hierna de “Webshop”). Wanneer onze gebruiker een vennootschap of een andere rechtspersoon is, verwerken wij nog steeds gegevens van onze contactpersonen bij deze entiteiten.

Voor de verwerking van gegevens via het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring, die integraal deel uitmaakt van deze Privacyverklaring.

 

 1. Wat wij doen met uw gegevens
A. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

  Wij kunnen gegevens van u verwerken indien:

  • u de Webshop bezoekt of gebruikt;
  • u ons contacteert of heeft gecontacteerd in verband met de Webshop;
   • het invullen van het contactformulier op de Webshop;
   • het versturen van een e-mail naar joyce@findjoys.be
  • wij één van onze producten aan u leveren of hebben geleverd naar aanleiding van een bestelling op de Webshop;
  • u onze contactpersoon bent voor één van onze (potentiële) gebruikers; wij in de toekomst producten aan u zouden kunnen leveren via de Webshop.

  B. Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

  Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie en uw voorkeuren, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u.

  Bezoekers van de Webshop

  • elektronische identificatiegegevens: onder meer IP-adres, browsertype, locatiegegevens, inloggegevens van uw mobiel apparaat;
  • gegevens over uw gebruik van de Website: onder meer hoe u op de Website of het Platform terechtkomt, de bezochte webpagina’s, de manier waarop u navigeert op de bezochte webpagina’s.

  Aangezien wij voor het verwerken van bovenstaande gegevens vertrouwen op het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring voor meer uitleg hierover.

  (Onze contactpersonen bij) (potentiële) gebruikers

  • identificatiegegevens: onder meer identiteitskaartgegevens, een kopie van uw identiteitskaart (bv. om uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de AVG);
  • contactinformatie: onder meer naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
  • contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via het contactformulier op de Webshop);
  • betalingsgegevens: onder meer betaalkaartgegevens, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen);

   

  C. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en op basis van welke rechtsgronden?

  Algemeen

  Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gebaseerd zal zijn op de rechtsgronden die worden opgesomd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG, ook wel gekend onder de Engelstalige afkorting GDPR). Hieronder verduidelijken wij concreet voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en op welke rechtsgronden wij ons hiervoor baseren.

   

  Waar wij ons baseren op uw toestemming, kan u deze op elk moment intrekken door ons te contacteren. Wanneer u uw toestemming mondeling intrekt, verzoeken wij u om dit schriftelijk te bevestigen, via e-mail of brief.

   

  (Onze contactpersonen bij) (potentiële) gebruikers

  In het kader van de uitbating van de Webshop, verwerken wij uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met onze gebruikers en teneinde u onze producten en diensten te kunnen leveren. De verwerking van uw gegevens is hierbij steeds te kaderen in de aanbieding en levering van onze producten en diensten.

   

  Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Wij kunnen ons onder meer op deze rechtsgrond baseren om uw contactgegevens te gebruiken voor het toesturen van nieuwsberichten, wanneer u als gebruiker reeds klant bent van ons. Daarnaast is het mogelijk dat wij u op basis van onze gerechtvaardigde belangen na de levering van een product of dienst contacteren om uw feedback hierop te verkrijgen als gebruiker van onze Webshop. Op basis daarvan kunnen wij onze commerciële activiteiten evalueren en de aanbieding hiervan via de Webshop verbeteren.

   

  Eveneens is het mogelijk dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming. Zo beschikt u over de mogelijkheid om u via de Webshop in te schrijven voor onze nieuwsberichten met kortingsacties en andere promoties. Indien u ingaat op een vraag tot het geven van uw feedback op de door ons geleverde producten, publiceren wij deze op de Webshop op basis van uw toestemming.

   

  Tot slot verwerken wij uw gegevens waar relevant ook voor juridische redenen en om onze wettelijke verplichtingen als onderneming na te komen, bijvoorbeeld op boekhoudkundig gebied.

   

  Wanneer wij uw gegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de gegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

   

  D. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  Wij bewaren uw gegevens 2 jaar en dit voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt, namelijk het leveren van onze producten aan u als gebruiker van de Webshop en de dienstverlening na verkoop die hiermee gepaard gaat. Specifieke wettelijke vereisten omtrent de bewaring van uw gegevens worden hierbij door ons steeds nageleefd, bijvoorbeeld in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen als onderneming.

   

  E. Van wie ontvangen wij uw gegevens?

  Wij verkrijgen uw gegevens voornamelijk rechtstreeks van u.

  Wanneer wij uw gegevens van openbare bronnen verkrijgen, gaat het bijvoorbeeld om het consulteren van de Kruispuntbank van Ondernemingen om uw zakelijke bestelling namens deze onderneming te verifiëren.

  Sommige gegevens worden daarenboven verzameld bij het gebruik van onze website door middel van het gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technologieën. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

   

  F. Waar bewaren wij uw gegevens?

  Wij bewaren uw gegevens zowel op onze interne systemen als extern.

  Wij besteden een gedeelte van onze verwerkingsprocessen bij het aanbieden van de Webshop echter uit aan derde partijen. Eventuele externe dienstverleners treden desgevallend op als gegevensverwerkers namens ons (zie punt G).

  Wij en onze verwerkers hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beperken de toegang tot gegevens tot personeel en derden indien die toegang nodig hebben voor legitieme, relevante zakelijke doeleinden.

   

  G. Wanneer delen wij uw gegevens met derden of derde landen?

  Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn, u daarin toestemt of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden. Zo moeten wij bepaalde van uw gegevens verstrekken aan de koeriersdiensten die wij inschakelen om de bestelling aan u te leveren op het adres dat u hiervoor opgegeven heeft. Daarnaast krijgen betalingsdienstverleners waarop wij een beroep doen toegang tot bepaalde van uw gegevens wanneer u via de Webshop overgaat tot betaling. Bovendien heeft Shopify als aandrijver van de Webshop toegang tot bepaalde van uw gegevens, waaronder ook via het gebruik van cookies. Voor meer uitvoerige informatie over de manier waarop Shopify uw gegevens verwerkt, verwijzen wij naar de volgende pagina: www.shopify.nl/juridisch/privacy.

   

  Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van de uitbating van de Webshop. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het beheer van onze IT-systemen of enige andere bedrijfsprocessen die verband houden met de uitbating van de Webshop. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten. 

  Wanneer wij uw gegevens doorgeven aan verwerkers die ze buiten de Europees Economische Ruimte verwerken, zal dit enkel gebeuren naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren. Momenteel vindt dergelijke doorgifte onder meer plaats omdat de Webshop wordt aangedreven door Shopify, wat tot gevolg heeft dat uw gegevens mogelijk verwerkt worden in Canada en/of de Verenigde Staten.

   

  1. Wat zijn uw rechten?

  U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens opgenomen in de eerste en laatste titel van deze Privacyverklaring.

   

  A. Recht van inzage en kopie

  U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

   

  B. Recht van aanpassing of rectificatie

  U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

   

  C. Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

  U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. 

  Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer het bijhouden van bepaalde gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

   

  D. Recht op beperking van verwerking

  U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

   

  E. Recht van bezwaar

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten.

  U kan echter steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten.

   

  F. Recht op overdraagbaarheid

  U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen.

  U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

  Wij zullen een dergelijk verzoek echter niet steeds kunnen inwilligen. Zo kan het technisch onmogelijk zijn om de betrokken gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. 

  De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

  Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij indien wij twijfelen aan uw identiteit, vragen om deze te verifiëren. Wij zullen hiervoor verzoeken om documenten over te maken die uw identificatie zonder redelijke twijfel mogelijk maken, zoals een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen wij om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. U kan hierop de niet-relevante gegevens, zoals rijksregisternummer en foto, doorhalen.

  De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

  In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte van het gevolg dat hieraan wordt gegeven. In geval van complexe of veelvuldige verzoeken, kan deze termijn verlengd worden naar 3 maanden. In dit laatste geval wordt u geïnformeerd over de verlenging van de antwoordtermijn.

   

  1. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

  Wij kunnen eenzijdig beslissen veranderingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze Website. De datum waarop deze Privacyverklaring het laatst gewijzigd is, kan u helemaal onderaan terugvinden.

   

  1. Wat zijn uw klachtmogelijkheden als betrokkene?

  Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, is het mogelijk dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, en/of verwerken.

  Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen:

  • Via e-mail: joyce@findjoys.be
  • Via telefoon: +32 473 449847

   U kan daarnaast op elk moment een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Indien u schade zou lijden, is het daarnaast ook steeds mogelijk om een vordering tot schadevergoeding in te stellen bij de bevoegde rechtbank.

   

  Laatst gewijzigd op: 31 oktober 2022

  Heb je een vraag?